yobo体育app

Faculty
ZHAN Yiqiang

Micro-Nano System Center

Professional Title:Professor

Position:Director of Micro-Nano System Center

Email:yqzhan@fudan.edu.cn

Visiting Address:

Tel:

Home Page:

Research Interests

Research interests include photovoltaic devices and LEDs based on organic-inorganic hybrid perovskite and organic semiconductor, flexible electronics, smart electronics and sensors.

Awards

? 2012 Shanghai Pujiang Scholar

Education and Working Experience


Education

? PH.D. In Physics, Department of Physics, Fudan University, China, 7/2005
? B.S. In Physics, Department of Physics, Fudan University, China, 7/2000

Working Experience

? 12/2016 – present Professor, School of Information science and technology, Fudan University
? 2012 Visiting Professor of Queen Mary, University of London
? 1/2011-11/2016 Associate Professor, School of Information science and technology, Fudan University
? 8/2010-1/2011 Assistant Professor, IFM, Linkoping University, Sweden
? 5/2007-7/2010 Postdoctoral scholar, IFM, Linkoping University, Sweden
? 2005-2007 TRIL fellowship, The International Centre for Theoretical Physics.
? 9/2005-3/2007 Postdoctoral scholar, ISMN - CNR Bologna - Italy

Teaching

Physics B

Organic electronics

Flexible electronics


Publications

(1) Jiang Beng, Chen Si-Liang, Cui Xiao-Lei, Hu Zi-Ting, Li Yue, Zhang Xiao-Zheng, Wu Kang-Jing, Wang Wen-Zhen, Jiang Zui-Min, Hong Feng, Ma Zhong-Quan, Zhao Lei, Xu Fei*, Xu Run*, Zhan Yi-Qiang* , Temperature-dependent photoluminescence in hybrid iodine-based perovskites film, Acta Physica Sinica, 68, 246801 (2019) SCI, IF:0.644,物理 3

(2) Li Xiao-Guo, Zhang Xin, Shi Ze-Jiao, Zhang Hai-Juan, Zhu Cheng-Jun*, Zhan Yi-Qiang* , Research progress of interface passivation of n-i-p perovskite solar cells, Acta Physica Sinica, 68, 158803 (2019) SCI, IF:0.644,物理 3

(3) Haoliang Wang, Xudong Wang, Yan Chen, Shukui Zhang, Wei Jiang, Xin Zhang, Jiajun Qin, Jiao Wang, Xiaoguo Li, Yiyi Pan, Fengcai Liu, Zejiao Shi, Haijuan Zhang, Luqi Tu, Hailu Wang, Huabao Long, Dapeng Li, Tie Lin,1 Jianlu Wang,* Yiqiang Zhan,* Hong Shen,* Xiangjian Meng, Junhao Chu, Extremely Low Dark Current MoS2 Photodetector via 2D Halide Perovskite as the Electron Reservoir, Advanced Optical Materials (in press) SCI, IF:7.430,工程技术1

(4) Arshid Numan, Perumal Ramesh Kumar, Mohammad Khalid*, S Ramesh, K Ramesh, EM Shamsudin, Yiqiang Zhan*, Priyanka Jagadesh, Facile sonochemical synthesis of 2D porous Co3O4 nanoflake for supercapattery, Journal of Alloys and Compounds, doi: 10.1016/j.jallcom.2019.153019 SCI, IF:4.175,工程技术2

(5) Liu, Q., Zhang, X., Li, C., Lu, H., Weng, Z., Pan, Y., Chen, W., Hang, X.C., Sun, Z*. and Zhan, Y.*, Effect of tantalum doping on SnO2 electron transport layer via low temperature process for perovskite solar cells. Applied Physics Letters, 2019, 115(14), p.143903. SCI, IF:3.521,物理2

(6) Jiajun Qin, Jia Zhang, Yujie Bai, Shengbo Ma, Miaosheng Wang, Hengxing Xu, Matthew Loyd, Yiqiang Zhan, Xiaoyuan Hou, Bin Hu*, Enabling self-passivation by attaching small grains on surfaces of large grains toward high-performance perovskite LEDs , iScience 19 (2019): 378-387

(7) Zhang, X., Shi, Z., Lu, H., Li, X., Wang, H., Yuan, S., Liu, F., Pan, Y., Weng, Z., Zhang, H., Cui, X., Liu, Q., Li, C., Ali Umar, A., Wang, J., Hang, X., Sun, Z., Zhan, Y.*, Highly Efficient Planar Perovskite Solar Cells via Acid-assisted Surface Passivation. Journal of Materials Chemistry A. 2019. doi:10.1039/c9ta08042b SCI, IF:10.733,工程技术1

(8) Zhenhua Weng, Jiajun Qin, Akrajas Ali Umar, Jiao Wang, Xin Zhang, Haoliang Wang, Xiaolei Cui, Xiaoguo Li, Lirong Zheng, Yiqiang Zhan*, LeadFree Cs2BiAgBr6 Double PerovskiteBased Humidity Sensor with Superfast Recovery Time, Advanced Functional Materials, 2019, doi:10.1002/adfm.201902234 SCI, IF:13.325,工程技术1

(9) Yujie Bai, Jiajun Qin, Lei Shi, Jia Zhang, Miaosheng Wang, Yiqiang Zhan*, Han Zou, Stefan Haacke, Xiaoyuan Hou*, Jian Zi*, Bin Hu*, Amplified Spontaneous Emission Realized by Cogrowing Large/Small Grains with SelfPassivating Defects and Aligning Transition Dipoles, Advanced Optical Materials 2019, doi: 10.1002/adom.201900345 SCI, IF:7.430,工程技术1

(10)             Jiantuo Gan*, Jingxuan He, Robert LZ Hoye, Abdurashid Mavlonov, Fazal Raziq, Judith L MacManus-Driscoll, Xiaoqiang Wu, Sean Li, Xiaotao Zu, Yiqiang Zhan, Xiaoyong Zhang, Liang Qiao*, α-CsPbI3 Colloidal Quantum Dots: Synthesis, Photodynamics, and Photovoltaic Applications ACS Energy Letters 4.6 (2019): 1308-1320.

(11)             K Yang, S Yuan, Z Qiu, Y Zhan*, AA Umar, L Zheng, F Seoane, Humidity effect on photoelectrical properties of photosensitive field effect transistors, Organic Electronics, 2019, 69, 42-47 SCI, IF:3.471,工程技术2

(12)             Haoliang Wang, Yan Chen, Eng Liang Lim, Xudong Wang, Xin Zhang, Haizhou Lu, Jiao Wang, Guangjian Wu, Tie Lin, Shuo Sun, Jianlu Wang, Yiqiang Zhan*, Hong Shen*, Xiangjian Meng, Junhao Chu, High-Performance Lead-Free Two-Dimensional Perovskite Photo Transistors Assisted by Ferroelectric Dielectrics, Journal of Materials Chemistry C, 2018 6(46), 12714-12720, SCI, IF:5.066,工程技术1

(13)             Sijian Yuan, Jiao Wang, Kunlong Yang, Pengfei Wang, Xin Zhang, Yiqiang Zhan* and Lirong Zheng*, High efficiency MAPbI3?xClx perovskite solar cell via interfacial passivation, Nanoscale, 2018, 10 (40), 18909-18914 SCI, IF:7.233,工程技术1

(14)             K Yang, Y Huan, J Xu, Z Zou, Y Zhan, L Zheng, F Seoane, Universal and Convenient Optimization Strategies for Three-terminal Memristors, IEEE Access 2018, 6, 48815 SCI, IF:3.557,工程技术3

(15)             Yiting Liu, Haizhou Lu, Jiaxin Niu, Huotian Zhang, Shitao Lou, Chunlei Gao, Yiqiang Zhan*, Xiaolei Zhang*, Qingyuan Jin*, Lirong Zheng, Temperature-dependent photoluminescence spectra and decay dynamics of MAPbBr3 and MAPbI3 thin films, AIP Advances 2018, 8 (9), 095108 SCI, IF:1.653,工程技术3

(16)             J Xu, Y Huan, K Yang, Y Zhan, Z Zou, LR Zheng, Optimized Near-Zero Quantization Method for Flexible Memristor Based Neural Network IEEE Access 2018, 6, 29320 SCI, IF:3.557,工程技术3

(17)             Yue-Jie Shi, Rong-Jun Zhang, Da-Hai Li, Yi-Qiang Zhan, Hong-Liang Lu, An-Quan Jiang, Xin Chen, Juan Liu, Yu-Xiang Zheng, Song-You Wang, Influence of interface layer on optical properties of sub-20 nm-thick TiO2 films Liang-Yao Chen Journal of Physics D: Applied Physics 2018, 51 (8), 085301 SCI, IF:2.373,物理2

(18)             L Tu, S Yuan, J Xu, K Yang, P Wang, X Cui, X Zhang, J Wang, YQ Zhan(*), A wide-range operating synaptic device based on organic ferroelectricity with low energy consumption RSC Advances  2018,8 (47), 26549-26553 SCI, IF:2.936,化学3

(19)             Kunlong Yang, Sijian Yuan, Yuxiang Huan, Li Tu, Jiawei Xu, Zhuo Zou, Yiqiang Zhan*, Lirong Zheng*, Fernando Martinez*, Tunable Flexible Artificial Synapses: A New Path Towards a Wearable Electronic System, npj Flexible Electronics 2018,2 (1), 20

(20)             Pengfei wang, Jiao Wang, Xin zhang, Haoliang Wang, Xiaolei Cui, Sijian Yuan, Haizhou Lu, Li Tu, Yiqiang Zhan*, Lirong Zheng*, Boosting performance of perovskite solar cells through a novel active passivation method, Journal of Materials Chemistry A,2018,6 (32), 15853-15858 SCI, IF:9.931,工程技术1

(21)             S Yuan, H Zhang, P Wang, L Ling, L Tu, H Lu, J Wang, Y Zhan*, L Zheng*, High-gain broadband organolead trihalide perovskite photodetector based on a bipolar heterojunction phototransistor, Organic Electronics,2018,57, 7-13。SCI, IF:3.471,工程技术2

(22)             L Tu, S Yuan, H Zhang, P Wang, X Cui, J Wang(*), YQ Zhan(*), LR Zheng, Aerosol jet printed silver nanowire transparent electrode for flexible electronic application, Journal of Applied Physics 2018, 123 (17), 174905 SCI, IF:2.176,物理3

(23)             Xiaolei Cui, Sijian Yuan, Huotian Zhang, Xin Zhang, Pengfei Wang, Li Tu, Zhengyi Sun, Jiao Wang, Yiqiang Zhan* and Lirong Zheng Temperature-dependent electronic properties of inorganic-organic hybrid halide perovskite (CH3NH3PbBr3) single crystal, Appl. Phys. Lett. 111, 233302 (2017) IF:3.411物理2

(24)             Xin Zhang, Sijian Yuan, Haizhou Lu, Huotian Zhang, Pengfei Wang, Xiaolei Cui, Yin Zhang, Qi Liu, Jiao Wang, Yiqiang Zhan(*), Zhengyi Sun(*), and Wei Huang(*) Hydrazinium Salt as Additive to Improve Film Morphology and Carrier Lifetime for High-Efficiency Planar-Heterojunction Perovskite Solar Cells via One-step Method ACS Appl. Mater. Interfaces, 2017, 9 (42), pp 36810–36816, IF:7.504 工程技术1

(25)             Dongwen Yang, Jian Lv, Xingang Zhao, Qiaoling Xu, Yuhao Fu, Yiqiang Zhan, Alex Zunger, Lijun Zhang(*)  Functionality-Directed Screening of Pb-Free Hybrid Organic–Inorganic Perovskites with Desired Intrinsic Photovoltaic Functionalities, Chemistry of Materials 2017, 29 (2) 524-538

(26)             Huotian Zhang, Yiting Liu, Haizhou Lu, Wan Deng, Kang Yang, Zunyi Deng, Xingmin Zhang, Sijian Yuan, Jiao Wang, Jiaxin Niu, Xiaolei Zhang(*), Qingyuan Jin, Hongjian Feng, Yiqiang Zhan(*), Lirong Zheng Reversible air-induced optical and electrical modulation of methylammonium lead bromide (MAPbBr3) single crystals APPLIED PHYSICS LETTERS (2017) 111, 103904 IF:3.411物理2

(27)             Wenbin Li, Sijian Yuan, Yiqiang Zhan(*),and Baofu Ding(*), Tuning Magneto-photocurrent between Positive and Negative Polarities in Perovskite Solar Cells, J. Phys. Chem. C, 2017, 121 (17), pp 9537–9542 SCI, IF:4.536  化学大类2

(28)             Haizhou Lu, Huotian Zhang, Sijian Yuan, Jiao Wang, Yiqiang Zhan (*), Lirong Zheng (*), An optical dynamic study of MAPbBr3 single crystals passivated with MAPbCl3/I3-MAPbBr3 heterojunctions, Phys Chem Chem Phys. 2017, 19(6):4516-4521 SCI, IF:4.123 工程技术2

(29)             Li Ling ,Sijian Yuan,Pengfei Wang,Huotian Zhang,Li Tu,Jiao Wang, Yiqiang Zhan(*),Lirong Zheng(*),Precisely Controlled Hydration Water for Performance Improvement of OrganicInorganic Perovskite Solar Cells,Advanced Functional Materials,2016,2628):5028-5034. SCI, IF:12.124  工程技术1

(30)             Ziyi Wang, Sijian Yuan, Dahai Li, Feng Jin, Rongjun Zhang(*), Yiqiang Zhan(*), Ming Lu, Songyou Wang, Yuxiang Zheng, Junpeng Guo, Zhiyong Fan, and Liangyao Chen, Influence of hydration water on CH3NH3PbI3 perovskite films prepared through one-step procedure,  OPTICS EXPRESS, 2016, 24 (22): A1431,SCI, IF:3.307,物理大类2

(31)             Yintao You,Kunlong Yang,Sijian Yuan,Shiqi Dong,Huotian Zhang,Qinglan Huang,William P. Gillin,,Yiqiang Zhan, (*),Lirong Zheng,An organic multilevel non-volatile memory device based on multiple independent switching modes,Organic Electronics,2014,159):1983-1989。SCI, IF:3.471,工程技术2

(32)             Zhengyi Sun, (*) ,Yiqiang Zhan, (*) ,Shengwei Shi,,Mats. Fahlman,Energy level alignment and interactive spin polarization at organic/ferromagnetic metal interfaces for organic spintronics,Organic Electronics,2014,159):1951-1957。SCI, IF:3.471,工程技术2

(33)             Yiqiang Zhan, (*),Yongfeng Mei,Lirong Zheng,Materials capability and device performance in flexible electronics for the Internet of Things,Journal of Materials Chemistry C,2014,27):1220-1232。SCI, IF:5.066,工程技术1

(34)             Shengwei Shi(*),Feng Gao,,Zhengyi Sun,,Yiqiang Zhan,Mats. Fahlman Dongge Ma,,Effects of side groups on the kinetics of charge carrier recombination in dye molecule-doped multilayer organic light-emitting diodes,Journal of Materials Chemistry C,2015,3:46-50。SCI, IF:5.066,工程技术1

(35)             Hongtao Zhang,,P. Desai,,Yiqiang Zhan,A. J. Drew, W. P. Gillin (*), T. Kreouzis(*), The importance of holes in aluminium tris-8-hydroxyquinoline (Alq(3)) devices with Fe and NiFe contacts,Applied Physics Letters,2014,105:203301。SCI, IF:3.142,物理 2

(36)             Hongtao Zhang, Suo Han, P. Desai, Yiqiang Zhan. Wenbin Li, Wei Si, K. Scott, A. J. Drew, W. P. Gillin(*), Sijie Zhang, T. Kreouzis(*), Ferromagnetic-organic interfacial states and their role on low voltage current injection in tris-8-hydroxyquinloline (Alq(3)) organic spin valves,Applied Physics Letters,2014,104:013303。 SCI, IF:3.142,物理 2

(37)             Y. M. Hu, Y. He, X. Q. Chen, Y. Q. Zhan, Y. T. You, H. N. Xuxie, and H. Peng Insertion of parylene-N films in electron transport layer: An effective approach for efficiency improvement of organic light emitting diodes J. Appl. Phys. 112, 104505 (2012)

(38)             Y. M. Hu, Y. He, X. Q. Chen, Y. Q. Zhan, Z. Y. Sun, Y. T. You, and X. Y. Hou  Obvious efficiency enhancement of organic light-emitting diodes by parylene-N buffer layer Appl. Phys. Lett. 100, 163303 (2012)

(39)             Yiqiang Zhan*, Mats Fahlman The study of organic semiconductor/ferromagnet interfaces in organic spintronics: A short review of recent progress, Journal of Polymer Science Part B: Polymer Physics 50, 1453 (2012)

(40)             E. Carlegrim, Y. Zhan, M.P. de Jong, M. Fahlman Electronic structure of thin film cobalt tetracyanoethylene, Co(TCNE)(x), Synthetic Metals 161 (2011) 1892–1897

(41)             Fenghong Li, Yiqiang Zhan, Tsung-Hsun Lee, Xianjie Liu, Akira Chikamatsu , Tzung-Fang Guo, Hong-Ji Lin , J. C. A. Huang, and Mats Fahlman Modified Surface Electronic and Magnetic Properties of La0.6Sr0.4MnO3 Thin Films for Spintronics Applications J. Phys. Chem. C, 2011, 115 (34), pp 16947–16953

(42)             Efficient spin injection through exchange coupling at organic semiconductor/ ferromagnet heterojunction, Yiqiang Zhan*, Erik Holmstr?m, Raquel Lizárraga, Olle Eriksson, Xianjie Liu, Fenghong Li, Elin Carlegrim, Sven Stafstr?m and Mats Fahlman, Advanced Materials, 22, (2010), 1626


Copyrights 2017 © The School of Information Science and Technology, Fudan University

yobo体育app-yobo手机下载app